نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلا عیه ثبت نام اموزش مجازی

اطلاعیه

اداره کل آموزش سازمان در نظردارد دوره های آموزشی IT و Windows رابه صورت مجازی (غیرهم زمان) برای همکاران معاونت صدا برگزارنماید.همکاران می توانند جهت اطلاع بیشتر به آموزش معاونت صدا مراجعه نمایند .

تاریخ ثبت نام

2/5/96 لغا یت 9/5/96

تاریخ شروع بارگذاری محتوا

10/5/96لغایت 21/6/96

رمز ورود ثبت نام ومشاهده دروس

نام کاربری و رمز ورود به اینترنت سازمان

آدرس سامانه ثبت نام دوره مجازی

iribtc.ir