نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش معاونت توسعه وفناوري رسانه برگزار مي كند

آموزش معاونت توسعه وفناوري رسانه برگزار مي كند

عنوان

 

حوزه محتوايي

تاريخ برگزاري

ساعت

اداره كل/ارائه دهندگان

Wp6A

(BroAd Casting Delivery)

انتقال وانتشار

2/3/96

 10الي12

طيف فركانس/محمدحسين نافذ،مجيدفرخ فر،مريم صباغي

 

 

اطلاعات بيشتر ازطريق سايت آموزش:td.irib.ir   وتلفن تماس :3991

محل برگزاري :آمفي تئاتر ساختمان شماره 2معاونت توسعه فناوري رسانه