نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حدیث پیامبر اکرم (ص)

<<<تکیه بر حٌسن مَکن ، در طلبِ علم برآی                     این درختیست که هر فصل دهد بر تو ثمر >>>