نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره IT در آموزش معاونت صدا

دورهITبعنوان اولين مهارت از مهارت هاي ICDl ازتاريخ 13/2 /96 تا تاريخ 27/3/96 درآموزش معاونت صدا برگزارشد.

ودوره آموزشي WINDOWS   در تیر ماه  96 درآموزش معاونت صدا برگزار مي شود.