نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عنوان پایان نامه: مقایسه گفتمان خبری وب سایت های بی بی سی فارسی،العربیه فارسی و شبکه صدای آمریکا درباره حضور ایران در جنگ سوریه

عنوان پایان نامه: مقایسه گفتمان خبری وب سایت های بی بی سی فارسی،العربیه فارسی و شبکه صدای آمریکا درباره حضور ایران در جنگ سوریه
مهرماه97