نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان نامه بهسازی‌گفتار براساس خاصیت پوشش فركانسی سیستم شنیداری انسان با استفاده از تبدیل بسته موجك

پایان نامه بهسازی‌گفتار براساس خاصیت پوشش فركانسی سیستم شنیداری انسان با استفاده از تبدیل بسته موجك
اردیبهشت 96