نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان نامه تدوین معیارهای اخلاق حرفه‌ای برای رسانه ملی بر مبنای آموزه‌های اسلامی

اطلاعات پایان نامه

تدوین معیارهای اخلاق حرفه‌ای برای رسانه ملی بر مبنای آموزه‌های اسلامی

نام: محمدصادق

نام خانوادگی: باطنی

گروه آموزشی: دانشكده ارتباطات

مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت رسانه

عنوان پایان نامه: تدوین معیارهای اخلاق حرفه‌ای برای رسانه ملی بر مبنای آموزه‌های اسلامی

تاریخ دفاع: 16/12/1393

شماره ثبت کتابخانه: 123456

توضیحات:

یكی از مهم‌ترین وجوه دین اسلام، گرایش دادن بشر به سمت رعایت اخلاق حسنه است. رسانه دینی اخلاق‌گرا، رسانه‌ای است كه با علم به‌تمامی اقتضائات رسانه های مدرن، از این ابزار برای ترویج اخلاق مبتنی بر آموزه های اسلامی در مخاطبین استفاده می‌كند. در همین راستا ضرورت و اهمیت تدوین معیارهای اخلاق حرفه‌ای برای رسانه ملی بر مبنای آموزه‌های اسلامی حس می‌شود كه این مهم، اصلی‌ترین هدف این پژوهش محسوب می‌گردد.

در تقسیم‌بندی مباحث اخلاقی، از سه شیوه توصیفی، هنجاری و فلسفی در پرداختن به مسائل اخلاقی نام برده می‌شود. دراین‌بین برای بحث پیرامون اخلاق كاربردی و به‌تبع آن اخلاق حرفه‌ای كه حوزه موردمطالعه‌اش حرفه‌ها و مشاغل است لازم است ابتدا با شیوه فرا اخلاق كه به فلسفه اخلاق می‌پردازد، چیستی و چرایی اصول اخلاقی از منظر فلسفه اخلاق اسلامی موردبحث قرار گیرند و سپس در مقام اخلاق هنجاری یا علم اخلاق، بایدونبایدها و معیارهای اخلاق حرفه‌ای ارائه شود كه در این پژوهش همین مسیر برای دستیابی به معیارهای اخلاق حرفه‌ای انتخاب شده است. از سوی دیگر در اخلاق اسلامی، چهار شیوه برای پرداختن به مباحث اخلاقی وجود دارد: عرفانی، فلسفی، روایی و تلفیقی، كه در این پژوهش رویكرد تلفیقی برای پرداختن به مباحث اخلاقی از منظر اسلام برگزیده شده است.

روش پژوهش انتخاب‌شده در این رساله، «نظریه زمینه‌ای» است. در همین راستا ابتدا معیارهای اخلاقی رسانه ملی، از طریق مراجعه به حدود 120 منبع در حوزه‌های مرتبط با اخلاق و رسانه و براساس چهار كاركرد اصلی رسانه یعنی كاركردهای اطلاع‌رسانی، آموزشی، ارشادی و سرگرمی استخراج گردیده و سپس با طی مراحل سه گانه ی كدگذاری باز، محوری و گزینشی و یافتن مفاهیم و مقولات متناسب از این منابع، گزاره‌های پژوهش كه ارائه‌دهنده معیارهای اخلاق حرفه‌ای برای رسانه ملی از منظر آموزه‌های اسلام هستند به دست آمده است. در همین راستا به‌عنوان نتیجه این پژوهش، مركزی‌ترین مقوله برای معیارهای اخلاقیِ رسانه ملی، مقوله «عدالت» است و یك رسانه اخلاق‌گرای اسلامی، رسانه‌ای است كه مخاطبین خود را با سوق دادن به اعتدال، به سمت اخلاق حسنه گرایش می‌دهد.