نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش خبر دوره کاربردموسیقی ایرانی دررادیو

برگزاری دوره آموزشی :کاربردموسیقی ایرانی در رادیو

دوره آموزشی کاربرد موسیقی ایرانی دررادیوباهدف ارتقای سطح دانش ،مهارت ونگرش فراگیران تهیه کنندگی وارزیابان برنامه رادیو در مورد کاربرد موسیقی ایرانی دررسانه رادیوازتاریخ:23/5/97 تا13/6/97 به مدت10ساعت درآموزش معاونت صدا در حال برگزاری می باشد. 

دراین دوره تعداد 18نفر از ارزیابان وتهیه کنندگان رادیو حضور دارند ومحتوای آموزشی آن توسط آقای وحید رستگاری تدریس می شود.

دررسانه ملی حرکت به سوی بکارگیری فرهنگ وداشته های ایرانی به شدت مورد نیاز است.درمبحث استفاده وشناخت موسیقی برای رسانه رادیوبیشتر به چارچوب مخاطب شناسی روی آورده شده ودر این بین نشانه های ویژه هنری نهفته درموسیقی هرمنطقه ازیادرفته است.در این دوره سعی شده است به دلیل نبود آشنایی اکثربرنامه سازان باموسیقی اصیل مناطق مختلف ایران دست اندر کاران تولید رابااساس وشاخه های متنوع موسیقی نواحی واصول صحیح بکارگیری انواع موسیقی محلی دربرنامه های رادیویی آشناشوند.

فراگیران در این دوره بامباحثی نظیر:شناخت موسیقی آیینی ، شناخت فرم ،طنین ، سکوت،اصول بکارگیری حالت های موسیقی درتدوین برنامه ،آشنایی با نظام عروضی،حرکت وحالت های موسیقی،نحوه انتخاب موسیقی مناسب درژانرهای مختلف برنامه های رادیویی وتلوزیونی.