مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

تماس با ما

جهت ارتباط با آموزش معاونت صدا می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

مدیر آموزش آقای فرامرز طهماسبی           22652485

مسئول دفتر خانم زیکساری                       7711

مسئول اجرا و پشتیبانی آقای چرخشت     7710 - 8097

کارشناس اجرا خانم برزو                            7710

کارشناس اجرا خانم قنبری                        8097

کارشناس اجرا آقای قربانی                       7628

کارشناس اجرا خانم حیدری                       7709

بایگانی و دبیرخانه آقای قاسمی               8049 - 22652484

سایت خانم منصوری                                 7627